windturbines-centralegelderland

Begin 2018 heeft ENGIE vergunningaanvragen ingediend voor de twee windturbines (Windpark De Groene Delta) op de locatie Centrale Gelderland. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 19 februari 2019 de omgevingsvergunning voor Windpark De Groene Delta verleend. In mandaat is de vergunning en ontheffing op grond van de Wetnatuurbescherming voor het windpark verleend. De besluiten (en de bijbehorende stukken) lagen ter inzage tot en met donderdag 25 april 2019. Belanghebbenden konden beroep instellen tegen de besluiten. In totaal zijn vier beroepen door de Raad van State in behandeling genomen. Op 16 oktober 2019 heeft hiervoor een hoorzitting bij Raad van State plaatsgevonden.

Eind december 2019 heeft de Raad van State haar uitspraak over de behandelde beroepen gepubliceerd. De ingediende beroepen zijn verworpen met uitzondering van de verklaring van geen bedenkingen (VVGB). De Raad van State vindt dat de Provinciale Straten (PS) deze VVGB specifiek voor het windpark en de betreffende locatie had moet afgeven en niet middels een meer generieke methode waarvoor was gekozen. Met het afgeven van de VVGB gaat PS akkoord dat het windpark gerealiseerd mag worden “in afwijking van het bestemmingsplan”.

Op 15 april 2020 heeft Provinciale Staten deze VVGB afgegeven. Deze VVGB is door de provincie Gelderland naar de Raad van State toegezonden voor verdere behandeling.

Op 20 mei heeft Raad van State positief geoordeeld over de afgegeven VVGB. De vergunningen voor het windpark zijn daarmee onherroepelijk en er kan nu gestart worden met de bouw van het windpark.

Onderstaand kunt u de vastgestelde stukken vinden, downloaden en lezen. Klik op een link om het betreffende stuk als pdf te openen.

Finale uitspraak Raad van State - 20 mei 2020
Lees hier het document

Besluit VVGB door provincie Gelderland - 15 april 2020
Lees hier het document

Uitspraak RvS - 24 december 2019
Lees hier het document

Ontwerp besluit omgevingsvergunning
Ontwerp besluit omgevingsvergunning inclusief bijlage

Ontwerp besluit Wet Natuurbescherming
Ontwerp besluit Wet natuurbescherming Gedeputeerde Staten

Aanvraag Wet Natuurbescherming beschermde soortenAanvraag ontheffing beschermde soorten

Aanvraag Wet Natuurbescherming

Bijlage 2 bij aanvraag - Natuurtoets

Kennisgeving
Kennisgeving definitieve besluiten windpark De Groene Delta
Provincie Gelderland: Rectificatie Kennisgeving Besluiten Windpark De Groene Delta

Herroepelijk besluit omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning windpark De Groene Delta

Herroepelijk besluit WNB vergunning
WNB vergunning en ontheffing ENGIE