Landschap in Nederland

ENGIE hecht waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, bezoekers van haar websites en gebruikers van haar apps. Bescherming van jouw persoonlijke gegevens vinden wij belangrijk en ENGIE houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt. Hieronder lees je hoe wij dit doen. 

1. Op welke bedrijven is deze privacy statement van toepassing?

Deze privacy statement heeft betrekking op ENGIE Energie Nederland N.V. en ENGIE Nederland Retail B.V. In hoofdstuk 13 staan de contactgegevens van deze entiteiten waarop deze privacy statement betrekking heeft.

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn van (potentiële) klanten, bezoekers van onze websites of gebruikers van onze apps. Persoonsgegevens worden vastgelegd op het moment dat je contact met ons zoekt per telefoon, website, app of andere contactkanalen. Dit kan zijn voor informatie, een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst. 
 
ENGIE ontvangt naast de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, ook persoonsgegevens vanuit andere databronnen. Dit kan informatie zijn vanuit openbare bronnen, zoals het CBS en Kadaster en ook van derden zoals klantinformatiebedrijven.


De volgende persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • (Factuur)adresgegevens;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gebruikersnaam ENGIE-app, MijnENGIE, ENGIE Marktprijzen app en/of andere diensten van ENGIE;
 • Gegevens gerelateerd aan de overeenkomst (zoals einddatum en opzegtermijn);
 • Verbruiksgegevens, meetgegevens van jouw aansluiting(en) en andere gegevens van jouw regionale netbeheerder;
 • Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing;
 • Technische gegevens over het gebruik van onze website of apps, zoals IP-adres, cookie id of pagina's die bezocht worden;
 • Gegevens van overige producten en/of diensten (zoals cv-ketels, zonnepanelen, thermostaten);
 • Gegevens gerelateerd aan e-mobility;
 • Gegevens gerelateerd aan de woning (zoals gezinssamenstelling en/of type woning)

3. Waarvoor worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

 ENGIE verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van de volgende activiteiten: 

 • De aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van een energieleveringsovereenkomst of andere diensten; 
 • Het aan de hand van het Contracteindegegevensregister (CER) toetsen van de einddatum van de door de klant afgesloten energieovereenkomst en het vullen van dit register met de met de klant afgesloten energieleveringsovereenkomst en persoonsgegevens; 
 • Het raadplegen van het Centraal Aansluitingenregister (CAR) om een aanbod te doen en om verhuizingen en overstappen van en naar andere leveranciers goed te kunnen verwerken;
 • Het opvragen van jouw meterstanden en verbruik in het Toegankelijk Meetregister (TMR), een register waarin meterstanden en verbruiken van kleinverbruikaansluitingen worden beheerd die energieleveranciers onder bepaalde voorwaarden kunnen raadplegen;
 • Betaalgedrag toetsen;
 • Het doen van een aanmelding of opzegging bij de netbeheerder die verantwoordelijk is voor de aansluiting en het transport van elektriciteit en/of gas, conform de algemene voorwaarden voor de levering en gas van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers;
 • Het verzamelen en verwerken van gegevens van klanten en potentiële klanten voor (direct)marketing doeleinden waaronder het informeren en adviseren over en aanbieden van andere relevante producten en/of diensten van ENGIE;
 • Het bewaren en afhandelen van de door de klant bij aanvang van een energieleveringsovereenkomst gestelde zekerheid;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
 • Het behandelen van vragen, klachten en geschillen;
 • Het regelen van schuldhulpverlening voor zover jij daarvoor toestemming hebt gegeven of op grond van een wettelijke verplichting;
 • Het verwerken van meterstanden ten behoeve van facturatie, verhuizing, overstap van of naar een andere leverancier of beëindiging van de leveringsovereenkomst;
 • Het verwerken van slimme meterstanden voor het bieden van inzicht in het energieverbruik en de kosten daarvan. Daarnaast kunnen slimme meterstanden verwerkt worden om klanten van ENGIE te voorzien van advies over de hoogte van het termijnbedrag; 
 • Het verwerken van gegevens van gebruikers van de ENGIE-app en/of de MijnENGIE omgeving (klanten en potentiële klanten) voor commerciële doeleinden omtrent energielevering en/of energie ondersteunende diensten en producten;
 • Het registreren in de MijnENGIE omgeving;
 • Kwaliteits- en opleidingsdoeleinden. Indien je telefonisch contact opneemt met ENGIE kunnen wij jouw gesprek meeluisteren en/of opnemen. Hierover word je van te voren geïnformeerd;
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Het aanbieden en plaatsen van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons Cookie Statement;
 • Het borgen van een veilige en betrouwbare IT omgeving;
 • Het voorkomen en/of opsporen van fraude;
 • Het verwerken en delen van persoonsgegevens met een externe partij bij (de voorbereiding op een) fusie, overname of wijziging in de zeggenschap van de onderneming;
 • Het aanmaken van profielen zodat ENGIE haar dienstverlening kan verbeteren en producten en diensten kan aanbieden die passen bij interesses en voorkeuren van klanten;
 • Het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het tonen van gepersonaliseerde content en advertenties op social media.

4. Aan wie verstrekt ENGIE jouw persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan ENGIE (sub) verwerkers (derde partijen die in opdracht van ENGIE persoonsgegevens verwerken), samenwerkende partners en leveranciers inschakelen. ENGIE verplicht deze partijen, voor zover het verwerkers betreft, onder meer volgens onze instructies en (beveiligings)standaarden te werken. Sommige van hen bevinden zich buiten de Europese Unie. Wanneer dit het geval is, zorgt ENGIE ervoor dat met deze partijen aanvullende afspraken gemaakt worden zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd.

Jouw gegevens kunnen door ENGIE ook in groepsverband worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van voor jou (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van ENGIE en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. In dat concrete geval word je daar specifiek over geïnformeerd en indien noodzakelijk, wordt jouw toestemming daarvoor gevraagd.

ENGIE kan ook wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders e.d. 

5. Op grond waarvan worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
ENGIE verwerkt jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van jouw overeenkomst, bijvoorbeeld om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kan het zo zijn dat ENGIE dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verder kan ENGIE een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan zijn voor de verbetering van onze producten en/of diensten, voor een goede bedrijfsvoering of promotie- en marketingdoeleinden. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming als voorwaarde voor het plaatsen van cookies en bij het uitlezen van de slimme meter. 

6. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

ENGIE neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt ENGIE dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. ENGIE treft onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruikmakend van sterke wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en bij voorkeur dataopslag binnen de Europese Unie.

7. Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

ENGIE bewaart jouw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die wij in dit privacy statement vermelden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. 

Onze bewaartermijnen zijn onder andere:

 • Indien je klant bent (geweest) bij ENGIE, bewaren we jouw gegevens 7 jaar na einde overeenkomst; 
 • Wanneer je ENGIE toestemming hebt gegeven voor het uitlezen van jouw slimme meter en je geen klant van ENGIE bent, worden deze meterstanden door ons 2 jaar bewaard vanaf het moment dat ENGIE de meterstanden heeft ontvangen;
 • Telefonische opnames voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden worden niet langer dan 3 maanden bewaard;
 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor een mogelijke gerechtelijke procedure kunnen zo lang ze nodig zijn voor de procedure bewaard worden.

8. Welke rechten heb je inzake de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt. Zo heb je het recht ons te verzoeken om jouw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat je gebruik wilt maken van jouw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. 

Daarnaast kun je jouw recht van bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer je geen prijs (meer) stelt op (geautomatiseerde) analyses van jouw gegevens ten behoeve van de verbetering van onze producten en diensten. Ook kun je jouw recht van bezwaar uitoefenen indien je geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, email etc.).  Dit kan aangegeven worden in MijnENGIE of door een email te sturen aan klantenservice.nl@engie.com indien je een (potentiële) particuliere of zzp/mkb klant bent en naar service.zakelijk@engie.com indien je een (potentiële) grootzakelijke klant bent. 

Als je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken.

Om gebruik te maken van jouw recht op inzage, verwijdering dan wel overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens kun je terecht bij onze Klantenservice of op: www.engie-benelux-privacy.com/nl/#/IntroStep.

9. Waar kun je terecht bij een datalek of een klacht?

In geval van een (mogelijk) datalek verzoeken wij je vriendelijk ENGIE zo snel mogelijk hierover te informeren zodat wij, indien nodig, contact op kunnen nemen met de betrokkenen en de toezichthouder. Een melding kun je doen via e-mail: data.protection.nl@engie.com.

Bij vragen of klachten kun je contact opnemen met de Data Protection Officer van ENGIE via e-mail: data.protection.nl@engie.com. Daarnaast kun je terecht bij de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Waarover wij je verder graag informeren

Bezoekersgedrag en cookies
ENGIE houdt, in algemene en niet tot een individueel persoon herleidbare termen, de bezoekgegevens bij van de website (zoals de meest bezochte pagina’s). Op deze wijze kan ENGIE de inrichting van de website en de dienstverlening aan haar klanten verder optimaliseren. Na analyse van deze gegevens kan bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de site worden getoond. 
Daarnaast houdt ENGIE, middels het plaatsen van cookies, bezoekersgedrag bij dat wel tot een individu herleidbaar kan zijn. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij je naar ons Cookie Statement.

Op onze website(s) kun je links aantreffen naar andere websites. ENGIE is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren je hiervoor de privacy statements te lezen van de website die je bezoekt. 

Slimme meter 
ENGIE gebruikt meetgegevens uit kleinverbruik meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn, de zogenaamde slimme meters. Leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven hebben in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens uit slimme meters. Dit is de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012. Graag verwijzen wij je naar deze gedragscode.

Bij het gebruik van de ENGIE-app worden eveneens persoonsgegevens verwerkt en deze verwerking valt onder deze privacy verklaring. Bij het installeren van de ENGIE-app wordt om jouw akkoord gevraagd met de gebruikersvoorwaarden van de app en vragen wij toestemming voor toegang tot  gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn. Bij het gebruik van de ENGIE-app worden meterstanden verwerkt ten behoeve van het bieden van inzicht in het energieverbruik en de kosten daarvan en, indien de gebruiker klant is bij ENGIE, deze van advies te voorzien over de hoogte van het termijnbedrag, alsmede het doen van aanbiedingen voor energie gerelateerde producten en/of diensten.

Social media
ENGIE gebruikt voor haar marketingberichten verschillende kanalen, zoals e-mail, apps, social media en jouw persoonlijke online accounts, zoals MijnENGIE. Ook kunnen we persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en Facebook. ENGIE adviseert je om het privacy beleid van de verschillende social media bedrijven door te nemen, zodat je weet hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van jou worden geëvalueerd. De bedoeling hiervan is om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag te analyseren en voorspellen. Met behulp van deze data analyses zijn we beter in staat om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te doen voor relevante producten en diensten.

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor profilering wanneer daar sprake van is. 

11. Wijzigingen privacy statement

ENGIE kan dit privacy statement wijzigen. De laatste versie staat op onze website en bij materiele wijzigingen zal ENGIE rechtstreeks informeren. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op  08 april 2022.

12. Privacy Waarborg

In 2018 is aan ENGIE het DDMA Privacy Waarborg toegekend. Het Privacy Waarborg is het keurmerk van DDMA, de brancheorganisatie voor data en marketing. Dit Privacy Waarborg staat voor zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens en respect voor de privacyregelgeving.

13. Neem contact met ons op

Hieronder vind je de contactgegevens van de 2 entiteiten waarop deze privacy statement van toepassing is. 

Verantwoordelijke

Diensten

Contactgegevens

ENGIE Nederland Retail B.V.

Energielevering voor thuis en aan ZZP/MKB en aanverwante producten en diensten.

ENGIE Nederland Retail B.V.
Grote Voort 291
8041 BL Zwolle
KVK: 05082820

ENGIE Energie Nederland N.V.

Energielevering voor grootzakelijke klanten en aanverwante producten en diensten en
gegevensverwerking via website engie.nl.

ENGIE Energie Nederland N.V.
Grote Voort 291
8041 BL Zwolle
KVK: 05043978