ENGIE hecht waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, bezoekers van haar websites en gebruikers van haar apps. Bescherming van uw persoonlijke gegevens vinden wij belangrijk en ENGIE houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt. Hieronder leest u hoe wij dit doen.

1. Op welke bedrijven is deze privacy statement van toepassing?

Deze privacy statement heeft betrekking op een aantal entiteiten van ENGIE, zoals ENGIE Energie Nederland N.V. en ENGIE Services Nederland N.V. Deze bedrijven zijn dochterondernemingen van ENGIE S.A. In hoofdstuk 13 staan de contactgegevens van de bedrijfsonderdelen waarop deze privacy statement betrekking heeft. Daar wordt ook uitgelegd welk bedrijfsonderdeel welke dienst levert en dus verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens. U kunt dit ook raadplegen op het contract dat u heeft gesloten of op de aanbieding die u heeft gekregen. Hier staat de naam van het bedrijfsonderdeel vermeld dat de dienst of het product heeft geleverd. 

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn van (potentiële) klanten, (potentiële) sollicitanten, bezoekers van onze websites of gebruikers van onze apps. Persoonsgegevens worden vastgelegd op het moment dat u contact met ons zoekt per telefoon, website, app of andere contactkanalen. Dit kan zijn voor informatie, een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst. ENGIE ontvangt naast de persoonsgegevens die wij van u ontvangen, ook persoonsgegevens vanuit andere databronnen. Dit kan informatie zijn vanuit openbare bronnen, zoals het CBS en Kadaster en ook van derden zoals klantinformatiebedrijven. 

De volgende persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd. Indien u een (potentiële) klant bent van ENGIE Energie click dan op de button Energie. Indien u een (potentiële) klant bent van ENGIE Services click dan op de button Services:

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

3. Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?

ENGIE verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de volgende activiteiten. Hierbij maken we een onderscheid tussen de activiteiten in uw interactie met ENGIE Energie of met ENGIE Services.

4. Aan wie verstrekt ENGIE uw persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan ENGIE (sub) verwerkers (derde partijen die in opdracht van ENGIE persoonsgegevens verwerken), samenwerkende partners en leveranciers inschakelen. ENGIE verplicht deze partijen, voor zover het verwerkers betreft, onder meer volgens onze instructies en (beveiligings)standaarden te werken. Sommige van hen bevinden zich buiten de Europese Unie. Wanneer dit het geval is, zorgt ENGIE ervoor dat met deze partijen aanvullende afspraken gemaakt worden zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. Uw gegevens kunnen door ENGIE ook in groepsverband worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van ENGIE en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. In dat concrete geval wordt u daar specifiek over geïnformeerd en indien noodzakelijk, wordt uw toestemming daarvoor gevraagd. ENGIE kan ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders e.d.

5. Op grond waarvan worden uw persoonsgegevens verwerkt?
ENGIE verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst, bijvoorbeeld om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kan het zo zijn dat ENGIE dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verder kan ENGIE een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan zijn voor de verbetering van onze producten en/of diensten, voor een goede bedrijfsvoering of promotie- en marketingdoeleinden. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld bij het doen van een aanbod, als voorwaarde voor het plaatsen van cookies en bij het uitlezen van de slimme meter.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
ENGIE neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt ENGIE dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. ENGIE treft onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en bij voorkeur dataopslag binnen de Europese Unie.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

ENGIE bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die wij in dit privacy statement vermelden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Onze bewaartermijnen zijn onder andere:

 • Indien u klant bent (geweest) bij ENGIE, bewaren we uw gegevens 7 jaar na einde overeenkomst;
 • Indien u contact met ons heeft gehad, maar geen overeenkomst heeft afgesloten, dan bewaren wij uw gegevens 2 jaar;
 • Wanneer u ENGIE toestemming heeft gegeven voor het uitlezen van uw slimme meter en u geen klant van ENGIE bent, worden deze meterstanden door ons 2 jaar bewaard vanaf het moment dat ENGIE de meterstanden heeft ontvangen;
 • Telefonische opnames voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden worden niet langer dan 3 maanden bewaard;
 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor een mogelijke gerechtelijke procedure kunnen zo lang ze nodig zijn voor de procedure bewaard worden.

8. Welke rechten heeft u inzake de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Zo heeft u het recht ons te verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken.

Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, email etc.), kunt u gebruik maken van het recht van verzet. Dit kan aangegeven worden in MijnENGIE of door een email te sturen aan klantenservice.nl@engie.com indien u een (potentiële) particuliere of ZZP/MKB klant bent en naar service.zakelijk@engie.com indien u een (potentiële) grootzakelijke klant bent. (Potentiële) ENGIE Services klanten kunnen een email sturen aan info.services.nl@engie.com.

Om gebruik te maken van uw recht op inzage, verwijdering dan wel overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens kunt u terecht op: https://www.engie-benelux-privacy.com/nl/

Bent u geen klant bij ENGIE en wilt u niet langer telefonisch benaderd worden over aanbiedingen, geef dan uw telefoonnummer door via het Bel-me-niet-register. Houdt u er wel rekening mee dat deze registratie niet geldt als u klant bent of bent geweest, of heeft aangegeven dat u een keer door ons benaderd wilt worden.

9. Waar kunt u terecht bij een datalek of een klacht?

In geval van een (mogelijk) datalek verzoeken wij u vriendelijk ENGIE zo snel mogelijk hierover te informeren zodat wij, indien nodig, contact op kunnen nemen met de betrokkenen en de toezichthouder. Een melding kunt u doen via e-mail: data.protection.nl@engie.com.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van ENGIE via e-mail: data.protection.nl@engie.com. Daarnaast kunt u terecht bij de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Waarover wij u verder graag informeren

Bezoekersgedrag en cookies
ENGIE houdt, in algemene en niet tot een individueel persoon herleidbare termen, de bezoekgegevens bij van de website (zoals de meest bezochte pagina’s). Op deze wijze kan ENGIE de inrichting van de website en de dienstverlening aan haar klanten verder optimaliseren. Na analyse van deze gegevens kan bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de site worden getoond.

Daarnaast houdt ENGIE, middels het plaatsen van cookies, bezoekersgedrag bij dat wel tot een individu herleidbaar kan zijn. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookie Statement. Op onze website(s) kunt u links aantreffen naar andere websites. ENGIE is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u hiervoor de privacy statements te lezen van de website die u bezoekt.

Slimme meter
ENGIE gebruikt meetgegevens uit kleinverbruik meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn, de zogenaamde slimme meters. Leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven hebben in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens uit slimme meters. Dit is de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012. Graag verwijzen wij u naar deze gedragscode .

Bij het gebruik van de ENGIE-app worden eveneens persoonsgegevens verwerkt en deze verwerking valt onder deze privacy verklaring. Bij het installeren van de ENGIE-app wordt om uw akkoord gevraagd met de gebruikersvoorwaarden van de app en vragen wij toestemming voor toegang tot  gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn. Bij het gebruik van de ENGIE-app worden meterstanden verwerkt ten behoeve van het bieden van inzicht in het energieverbruik en de kosten daarvan en, indien de gebruiker klant is bij ENGIE, deze van advies te voorzien over de hoogte van het termijnbedrag, alsmede het doen van aanbiedingen voor energie gerelateerde producten en/of diensten.

Social media
ENGIE gebruikt voor haar marketingberichten verschillende kanalen, zoals e-mail, apps, social media en uw persoonlijke online accounts, zoals MijnENGIE. Ook kunnen we persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en Facebook. ENGIE adviseert u om het privacy beleid van de verschillende social media bedrijven door te nemen, zodat u weet hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van u worden geëvalueerd. De bedoeling hiervan is om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag te analyseren en voorspellen.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering wanneer daar sprake van is.

11. Wijzigingen privacy statement
ENGIE kan dit privacy statement wijzigen. De laatste versie staat op onze website en bij materiele wijzigingen zal ENGIE rechtstreeks informeren. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op  2 maart 2021.

12. Privacy Waarborg
In 2018 is aan ENGIE het DDMA Privacy Waarborg toegekend. Het Privacy Waarborg is het keurmerk van DDMA, de brancheorganisatie voor data en marketing. Dit Privacy Waarborg staat voor zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en respect voor de privacyregelgeving.

13. Neem contact met ons op
Tot ENGIE behoren meerdere bedrijfsonderdelen. Hieronder vindt u de contactgegevens van elk van deze bedrijfsonderdelen waarop deze privacy statement van toepassing is.

 

Verantwoordelijke

Diensten

Contactgegevens

ENGIE Nederland Retail B.V.

Energielevering voor thuis en aan ZZP/MKB en aanverwante producten en diensten.

ENGIE Nederland Retail B.V.
Grote Voort 291
8041 BL Zwolle
KVK: 05082820

ENGIE Energie Nederland N.V.

Energielevering voor grootzakelijke klanten en aanverwante producten en diensten en
gegevensverwerking via website engie.nl.

ENGIE Energie Nederland N.V.
Grote Voort 291
8041 BL Zwolle
KVK: 05043978

ENGIE Services Nederland N.V. en dochterondernemingen

Integrale oplossingen gericht op de industrie, infrastructuur en utiliteitsmarkt en omvatten het totale traject van ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer.

ENGIE Services Nederland N.V.
Kosterijland 20
3981 AJ Bunnik
KVK: 30059821