windturbines-centralegelderland

Twee windturbines op CG

Het terrein van Centrale Gelderland wordt verduurzaamd. ENGIE heeft op de noordzijde van de locatie twee windturbines gebouwd. Deze twee turbines zullen 7,2 MW elektrische energie opwekken waarmee circa 6.000 gemiddelde huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien.

Locatie
Op de locatie van Centrale Gelderland is de energietransitie werkelijk zichtbaar: de oude energiecentrale verdwijnt en in plaats daarvan wordt op de locatie steeds meer duurzame energie geproduceerd waaronder wind- en zonne-energie. 

De locatie van de twee windturbines aan de noordzijde van het terrein is zo gekozen dat de afstand tot bestaande woningen zo groot mogelijk is en het terrein in zijn geheel zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt voor toekomstige toepassingen.

Vergunning windturbines

Tijdslijn

Begin 2018 heeft ENGIE de vergunningaanvragen voor de twee windturbines ingediend bij het bevoegd gezag, de Provincie Gelderland. Deze aanvragen waren de:

 • aanvraag ontheffing beschermde soorten;
 • aanvraag Wet Natuurbescherming;
 • aanvraag Omgevingsvergunning.

De Provincie heeft in september 2018 de ontwerp-beschikking en de vergunningaanvraag ter visie gelegd. Tijdens deze ter visie periode van zes weken konden belanghebbenden zienswijzen indienen. Nadat de inspraakreacties (zienswijzen) waren beantwoord en verwerkt in de ontwerp-beschikking (ook wel ontwerp-vergunning) is de ontwerp-beschikking een definitieve-beschikking geworden.

Deze definitieve-beschikking heeft daarna wederom zes weken ter visie gelegen. Belanghebbenden die tijdens de ter visie legging van de ontwerp-beschikking een zienswijze hadden ingediend, konden dan nog een beroep indienen. In totaal zijn vier beroepen door de Raad van State in behandeling genomen. Op 16 oktober 2019 heeft hiervoor een hoorzitting bij Raad van State plaatsgevonden.

Eind december 2019 heeft de Raad van State haar uitspraak over de behandelde beroepen gepubliceerd. De ingediende beroepen zijn verworpen met uitzondering van de verklaring van geen bedenkingen (VVGB). De Raad van State vindt dat de Provinciale Straten (PS) deze VVGB specifiek voor het windpark en de betreffende locatie had moet afgeven en niet via een meer generieke methode waarvoor was gekozen. Met het afgeven van de VVGB zou PS akkoord gaan dat het windpark gerealiseerd mag worden "in afwijking van het bestemmingsplan”.

Op 15 april 2020 heeft Provinciale Staten deze VVGB afgegeven. Deze VVGB is door de provincie Gelderland naar de Raad van State toegezonden voor verdere behandeling.

Op 20 mei heeft Raad van State positief geoordeeld over de afgegeven VVGB. De vergunningen voor het windpark werden daarmee onherroepelijk en dus kon gestart worden met de bouw van het windpark.

Planning Windturbines

 1. Indienen vergunning aanvraag

  8 en 9 februari 2018 door ENGIE

 2. Ontwerp-beschikking ter visie

  13 september 2018 t/m 24 oktober 2018 (Duur 6 weken; Provincie)

 3. Behandeling zienswijzen

  En opstellen herroepelijke beschikking door de Provincie; november 2018-januari 2019

 4. Definitieve beschikking - Provincie

  Februari 2019: definitieve beschikking ter visie

 5. Onherroepelijke vergunning - RvS

  Mei 2020; onherroepelijke vergunning (na oordeel Raad van State)

 6. Bouwperiode - ENGIE

  2020: voorbereidingen;

  2021: levering onderdelen en opbouw

 7. Exploitatie

  2022: Start exploitatie windpark 

Omgeving

Naast de formele momenten (zienswijze en beroep) organiseerde ENGIE diverse communicatiemomenten voor het informeren van de omgeving over de ontwikkelingen. Ook nadat de vergunningen onherroepelijk werden, is het contact met de omgeving voortgezet. Bijvoorbeeld via de klankbordgroep Centrale Gelderland met vertegenwoordigers uit omliggende wijken en dorpen.

In het najaar van 2020 is participatie middels het omgevingsfonds opgestart. De verkoop van de groene elektriciteit (afkomstig van de windturbines) wordt aan het einde van de bouwfase gestart. Meer informatie over de verschillende participatieregelingen kunt u vinden in het onderdeel Participatie op deze website.  

Visualisaties
Het slopen van de oude centrale en het plaatsen van de twee windturbines veranderen het zicht op de locatie. Om te zien wat het visuele effect op het landschap is, kunt u op deze interactieve kaart  uw fotopunt kiezen. (het laden kan enkele seconden duren)

Effect op de omgeving
Windturbines kunnen invloed hebben op de omgeving. ENGIE heeft onder andere onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn opdracht gegeven de effecten op de leefomgeving te onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken kunt u hier vinden.

Bekijk hier de film met uitleg over slagschaduw en geluid.