Centrale Gelderland Zonnepanelen

Nieuwe bestemming terrein Centrale Gelderland

Centrale Gelderland wordt gesloopt en als gevolg daarvan krijgt het terrein een nieuwe bestemming. De centrale is gesitueerd op een zichtlocatie aan de Waal en maakt deel uit van het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van Nederland. Ook ligt het terrein ingeklemd tussen woonwijken en direct naast het Waalfront en het Nyma kwartier. Twee wijken die volop in ontwikkeling zijn. In de directe omgeving van Centrale Gelderland is dus veel gaande. Met ondersteuning van adviesbureau Twynstra Gudde en in samen-werking met de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland is ENGIE het proces gestart om in het verlengde van het plan ‘De Groene Delta’ uit 2014 een gebiedsvisie op te stellen waarin de uitgangspunten en ambities voor herontwikkeling van het hele gebied worden beschreven. Aangezien het gebied grenst aan de woonkern Weurt en ontwikkelingen op het ENGIE-terrein invloed hebben op de leefomgeving is ook de buurgemeente Beuningen betrokken.

ENGIE en genoemde partnerpartijen willen de omgeving nadrukkelijk betrekken bij de totstandkoming van de gebiedsvisie. We streven naar het ontwikkelen van een visie welke goed aansluit op bestaande en in ontwikkeling zijnde omliggende functies. Een gebied dat bijdraagt aan de maatschappelijke opgaves aangaande energie, klimaat en werkgelegenheid en waar bewoners uit Nijmegen en Beuningen trots op kunnen zijn.

--------------------------------------------------------------------------

Presentatie MER nieuwe bestemming

Op 24 juni organiseerde ENGIE met adviseur Royal Haskoning DHV en de gemeente Nijmegen een bewonersavond over de milieu onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER) bij het bestemmingsplan voor de herinrichting van het terrein. Lees de presentatie van de bewonersavond hier terug.

--------------------------------------------------------------------------

Presentatie van concept gebiedsvisie aan bewoners en de markt (terugblik)

Afgelopen zaterdag 6 april heeft ENGIE haar plan voor de herontwikkeling van het terrein van Centrale Gelderland gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden. ENGIE heeft de concept gebiedsvisie Waal Energie opgesteld waarin ook de uitkomsten uit de eerdere werksessie met omwonenden zijn meegenomen (werksessie bewoners 12 november 2018). Tijdens een twee uur durend programma werden belangstellenden meegenomen in de opgestelde gebiedsvisie en gevraagd naar hun reactie.

Toelichting keuzes

Allereerst gaven Mirte van der Vliet (gebiedsregisseur) en Kees Baijens (locatiemanager van het terrein) toelichting op het proces en de inhoudelijke keuzes. Martijn Niehof (stedebouwkundig adviseur Kuiper Compagnons) presenteerde het stedenbouwkundig plan. Daarna maakten de deelnemers een busrit over het terrein van Centrale Gelderland, ook werd een kijkje genomen op het terrein van containerterminal BCTN. Vanuit de bus werd de grootte en de ligging van het terrein ervaren, konden de deelnemers zien waar de nieuwe windturbines komen en werd er verteld over de uitbreiding en het innovatieve karakter van het zonnepark. Ook werd er aangewezen waar welk type bedrijvigheid een plek zou kunnen krijgen.

In het laatste deel van het programma werd aan de hand van de presentatie en de indrukken uit de busrit verder gepraat over de nadere uitwerking van de concept gebiedsvisie. Deelnemers werden gevraagd naar hun suggesties, aanvullingen en vragen. Deze worden door ENGIE betrokken in de verdere uitwerking van de concept gebiedsvisie Waal Energie.

Bedrijven

Op woensdag 10 april ontving ENGIE geïnteresseerde bedrijven in een vergelijkbare opzet om te verkennen of de concept gebiedsvisie Waal Energie aansluit bij de belangstelling van de markt. Ook de bedrijven werden eerst via de presentatie geïnformeerd over de opgestelde concept gebiedsvisie en meegenomen in een busrit. Bij terugkomst werd er nagepraat over de mogelijkheden en kansen van de herontwikkeling.

ENGIE gaat met de suggesties aan de slag in de verdere uitwerking van de concept gebiedsvisie Waal Energie. Aan de rechterkant op deze pagina vindt u de brochure over de concept gebiedsvisie Waal Energie, de reactie op de bewonerssuggesties uit de werksessie van 12 november, de procesbrief voor geïnteresseerde bedrijven en de presentatie zoals gegeven.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om in de realisatie van de herontwikkeling van het terrein een rol te spelen, konden via de opgestelde procesbrief zien welke informatie zij hiervoor moesten aanleveren.