Centrale Gelderland Zonnepanelen

Nieuwe bestemming terrein Centrale Gelderland

Al geruime tijd werken ENGIE, de gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland samen aan de herontwikkeling van het Centrale Gelderland terrein. Dat heeft eind 2019 geresulteerd in de vastgestelde gebiedsvisie Waal Energie (waarbij een amendement is aangenomen dat er geen biomassacentrale op het terrein mag komen). De ambitie is een industrieterrein waar activiteiten gerelateerd aan (opwekking van) duurzame energie, watergebonden bedrijvigheid en duurzame logistiek centraal staan met respect voor de omliggende woonomgeving.

Sindsdien wordt gewerkt aan het bestemmingsplan Waal Energie en de bijbehorende milieueffectrapportage. Het gaat om een bestemmingsplan ‘verbrede reikwijdte’, waarmee gemeenten vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet deze alvast toepassen. Een bestemmingsplan verbrede reikwijdte kan in dit geval ook een ‘flexibel bestemmingsplan’ worden genoemd. 

Inmiddels (eind 2021) is de milieueffectrapportage in een vergevorderd stadium van oplevering. Aan de stedenbouwkundige visie en beeldkwaliteit wordt momenteel nog gewerkt. Zo gauw dit allemaal klaar is kan de gemeente Nijmegen het ontwerpbestemmingsplan afronden bestaande uit regels, verbeelding en toelichting.

We verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer 2022 in procedure wordt gebracht voor inspraak en dat de vaststelling van het bestemmingsplan gebeurt direct na de zomer. Voorafgaand aan de formele proceduregang verwacht ENGIE bewoners en ondernemers in het gebied opnieuw te informeren over de procedure alsook te betrekken bij keuzes in de gebiedsontwikkeling Waal Energie.