Landschap in Nederland

Disclaimer

Dit is de website van ENGIE Nederland (hierna aangeduid als: ‘ENGIE’). Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan onderhavige disclaimer.

Aansprakelijkheid 
Alle op deze website getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, maar ENGIE kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. ENGIE kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie. 

Indien informatie op deze site afwijkt van schriftelijk door ENGIE verstrekte informatie, zal die laatste informatie prevaleren, tenzij uit de bewoordingen of de context van die informatie uitdrukkelijk anders blijkt. 

Intellectuele eigendomsrechten 
De inhoud en de architectuur van deze site, waaronder alle op de site afgebeelde teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, merken, zijn eigendom van of in licentie bij ENGIE en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van ENGIE (of van de eventuele andere rechthebbende(n)) is elke reproductie of gebruik, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, verboden. 

Wijzigingen 
ENGIE behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en/of deze disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen. 

Vragen en/of klachten 
Voor vragen en/of klachten over (de inhoud van) deze website, kun jij je wenden tot:
ENGIE Nederland 
Afdeling Communicatie
Postbus 10087 8000 GB Zwolle
communicatie.energie.nl@engie.com

Recht- en forumkeuze 
Op het gebruik van en de informatie op deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Zwolle is bij uitsluiting bevoegd om over de geschillen te oordelen die eventueel mochten ontstaan in verband met het gebruik of de inhoud van deze website en/of deze disclaimer.