windturbines-centralegelderland

Twee windturbines op CG

Het terrein van Centrale Gelderland wordt verduurzaamd. ENGIE neemt zich voor om op de noordzijde van de locatie twee windturbines plaatsen. Deze kunnen ongeveer 7 tot 8 MW energie opwekken waarmee ruim 5.000 huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien.

Locatie
De locatie van Centrale Gelderland is door de overheid aangewezen als bestemming voor grootschalig energie opwekking. De activiteiten op de locatie maken de energietransitie zichtbaar: de conventionele energieproductie verdwijnt en duurzame energieproductie zoals wind- en zonne-energie komt daarvoor in de plaats.
De twee windturbines worden aan de noordzijde van het terrein geplaatst. Deze plek is zo gekozen dat de afstand tot bestaande woningen zo groot mogelijk is en het terrein in zijn geheel zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt voor toekomstige toepassingen.
Voor de locatie heeft ENGIE samen met gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland en partners de gebiedsvisie Waal Energie opgesteld. Deze gebiedsvisie richt zich op de duurzame herinrichting van het terrein (nieuwe bestemmingen voor en bedrijvigheid op het terrein).

Impact op de omgeving

Tijdslijn

ENGIE heeft begin 2018 de vergunningaanvragen ingediend bij het bevoegd gezag, de Provincie Gelderland. Deze aanvragen waren de:

 • aanvraag ontheffing beschermde soorten;
 • aanvraag Wet Natuurbescherming;
 • aanvraag Omgevingsvergunning.

De Provincie heeft in september 2018 de ontwerp-beschikking en de vergunningaanvraag ter visie gelegd. Tijdens deze ter visie periode van zes weken konden belanghebbenden zienswijzen indienen. Nadat de inspraakreacties (zienswijzen) zijn beantwoord en verwerkt in de ontwerp-beschikking (ook wel ontwerp-vergunning) is de ontwerp-beschikking een definitieve-beschikking geworden.

Deze definitieve-beschikking heeft vervolgens wederom zes weken ter visie gelegen. Alleen belanghebbenden – uitzonderingen daargelaten - die tijdens de ter visie legging van de ontwerp-beschikking een zienswijze hadden ingediend, konden dan nog een beroep indienen. In totaal zijn vier beroepen door de Raad van State in behandeling genomen. Op 16 oktober 2019 heeft hiervoor een hoorzitting bij Raad van State plaatsgevonden.

Eind december 2019 heeft de Raad van State haar uitspraak over de behandelde beroepen gepubliceerd. De ingediende beroepen zijn verworpen met uitzondering van de verklaring van geen bedenkingen (VVGB). De Raad van State vindt dat de Provinciale Straten (PS) deze VVGB specifiek voor het windpark en de betreffende locatie had moet afgeven en niet middels een meer generieke methode waarvoor was gekozen. Met het afgeven van de VVGB gaat PS akkoord dat het windpark gerealiseerd mag worden "in afwijking van het bestemmingsplan”.

Op 15 april 2020 heeft Provinciale Staten deze VVGB afgegeven. Deze VVGB is door de provincie Gelderland naar de Raad van State toegezonden voor verdere behandeling.

Op 20 mei heeft Raad van State positief geoordeeld over de afgegeven VVGB. De vergunningen voor het windpark zijn daarmee onherroepelijk en er kan nu gestart worden met de bouw van het windpark.

Planning Windturbines

 1. Indienen vergunning aanvraag

  8 en 9 februari 2018 door ENGIE

 2. Ontwerp-beschikking ter visie

  13 september 2018 t/m 24 oktober 2018 (Duur 6 weken; Provincie)

 3. Behandeling zienswijzen

  En opstellen herroepelijke beschikking door de Provincie; november 2018-januari 2019

 4. Definitieve beschikking - Provincie

  Februari 2019: definitieve beschikking ter visie

 5. Onherroepelijke vergunning - RvS

  Mei 2020; onherroepelijke vergunning (na oordeel Raad van State)

 6. Bouwperiode - ENGIE

  2020: voorbereidingen; 2021: levering onderdelen en opbouw

Naast de formele momenten (zienswijze en beroep) organiseerde ENGIE communicatiemomenten voor het informeren van de omgeving over de ontwikkelingen. Dat blijven we ook doen nu de vergunningen onherroepelijk zijn, bijvoorbeeld via de klankbordgroep Centrale Gelderland met vertegenwoordigers uit omliggende wijken en dorpen.

Participatie middels het omgevingsfonds is in het najaar van 2020 opgestart. De andere participatievormen (zoals de verkoop van de groene elektriciteit en financiële participatie) worden uitgerold gedurende de bouwfase in 2021.

Visualisaties
Het slopen van de oude centrale en het plaatsen van de twee windturbines veranderen het zicht op de locatie. Wilt u weten wat het visuele effect op het landschap is? Kies uw fotopunt op deze kaart met fotopunten of klik op de button hiernaast. (het laden kan enkele seconden duren)

Effect op de omgeving
Windturbines kunnen invloed hebben op de omgeving. ENGIE heeft onder andere onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn opdracht gegeven de effecten op de leefomgeving te onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken kunt u hier vinden.

Bekijk hier de film met uitleg over slagschaduw en geluid