Sloop-centralegelderland-theavandenheuvel

Anders slopen

De huidige toestand van de centrale, zoals ontstaan uit de sloopwerkzaamheden door de vorige aannemer, verschilt wezenlijk van die aan het begin van het sloopproject eind 2017. Tijdens de aanbesteding is deze toestand door de aannemers beoordeeld en is ENGIE op grond van nieuwe voorstellen akkoord gegaan met een andere aanpak dan aanvankelijk voorzien. In het nieuwe project zal door de aannemer een aantal maal gebruik worden gemaakt van explosieven om installatiedelen op een gecontroleerde manier te laten vallen. De restanten worden daarna op maaiveldniveau met machines verkleind. Wel blijft als voorwaarde gelden dat grote objecten die zich nog in de gebouwen bevinden eerst inpandig moeten worden gesloopt c.q. verwijderd. Deze nieuwe aanpak vraagt om een gedegen en tijdige afstemming met de bewoners en bedrijven in de omgeving. Wij, het ENGIE team van Centrale Gelderland, zijn ons hiervan volop bewust en zullen onze verantwoordelijkheid nemen via de diverse communicatiekanalen die het team ter beschikking staan. Wij hopen op uw begrip en blijvende betrokkenheid.

Geluid

Er wordt op werkdagen gewerkt tussen 7.00 uur ‘s ochtends en 17.00 uur ‘s middags. Incidenteel wordt hier van afgeweken tot uiterlijk 19.00 uur ’s avonds om werkzaamheden goed af te ronden. Mocht in het uitzonderlijke geval het nodig zijn dat er buiten deze tijden gewerkt moet worden dan zal er vooraf overlegd worden met bevoegd gezag en wordt de omgeving hierover geïnformeerd. Tijdens de werktijden zal bijvoorbeeld bij het snijden en machinaal knippen van metaal geluid geproduceerd worden. Ook het breken van puin gaat niet zonder geluid. Echter, de geluidsproductie zal ruim binnen de grenzen vallen van normale bedrijvigheid die op het terrein is toegestaan.

Naast bovenstaande geluidsimpact zal er tijdens de sloop enkele malen gebruik worden gemaakt van explosieven. Dit zal gepaard gaan met kortstondige geluidsproductie. Voorafgaand aan het gebruik van explosieven zal door de aannemer een inschatting worden gemaakt van de geluidsimpact naar de omgeving. Deze inschatting zal worden getoetst door een extern deskundige. Tijdens de uitvoering van de explosieve sloop zullen geluidsmetingen worden verricht welke naderhand vergeleken zullen worden met de vooraf ingeschatte geluidsproductie. Op deze manier verkrijgen we een goed beeld van de werkelijke geluidsproductie en is het mogelijk om bij een volgende explosieve sloop eventuele aanpassingen in de uitvoering aan te brengen mocht dit nodig zijn op basis van de werkelijk gemeten geluidsproductie. Door opgebouwde jarenlange kennis en ervaring met explosieve sloop van grote elektriciteitscentrales is de verwachting dat dergelijke aanpassingen niet of nauwelijks aan de orde zijn en dat voorspelde (maximale) geluidsimpact ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Overige overlast

Stof
Er wordt een beperkte stofproductie verwacht. Met name bij het slopen van de betonnen constructies is het onvermijdelijk dat daar stof bij vrij komt. Als maatregelen tegen overlast naar de omgeving worden de betonnen constructies voorafgaand aan het slopen nat gemaakt en zal tijdens de sloop middels nevelkanonnen de omgeving en het te slopen constructiedeel nat gehouden worden.

Ook tijdens het slopen van het ketelhuis is er kans op stofvorming en ook hier geldt dat middels het nat maken van de constructie voorafgaand aan de sloop en het nevelen tijdens de sloop overlast van stof wordt voorkomen.

Trillingen
Er wordt geen overlast verwacht in de vorm van trillingen tijdens de sloopwerkzaamheden. Tijdens het gebruik van explosieven zullen desalniettemin in de omgeving trilling opnemers geplaatst worden om zo het trillingsniveau te monitoren. Indien nodig zullen op basis van deze metingen maatregelen genomen worden om het trillingsniveau omlaag te brengen.

Licht
Als er werkverlichting wordt toegepast, dan zal deze gericht worden op de gebouwen, installatie en objecten waaraan gewerkt wordt. Buiten werktijden wordt geen extra verlichting toegepast.

Transport
In de uitgangspunten van de sloop is aangegeven dat de afvoer van materiaal komend uit de sloop zoveel mogelijk via het water zou plaatsvinden. De aannemer heeft aangegeven al het metaalschroot via water af te voeren. De overige materialen afkomstig uit de sloop zullen over de weg afgevoerd worden. De reden achter deze keuze ligt voornamelijk in de wijze van verwerken van de verschillende materiaalstromen bij de verwerkers ervan.

Meetpunten
Tijdens het gehele looptijd van de sloop zullen op een viertal plaatsen meetpunten worden ingericht voor het meten van geluid, trillingen en stof. Dit is een standaard werkwijze van de door ENGIE gekozen aannemer. Op basis van de uit te voeren werkzaamheden zullen deze meetpunten in gebruik genomen worden om zodoende mogelijke productie van geluid, trillingen en/of stof te kunnen meten en indien nodig kunnen direct maatregelen genomen worden om mogelijke overlast te voorkomen.