windturbines-centralegelderland

Start 2e ronde omgevingsfonds

Het is zo ver: vanaf 1 oktober 2022 start de tweede ronde van het omgevingsfonds! Heeft u een lokaal initiatief met een collectief/groepsbelang, bijvoorbeeld voor uw vereniging of stichting, dan kunt u een aanvraag indienen. De aanvragen worden door een onafhankelijke beoordelingscommissie met leden uit de omliggende wijken en dorpen beoordeeld en gewogen, om uiteindelijk tot een selectie te komen. Voor deze tweede ronde kunt u tot 31 december 2022 een aanvraag indienen. De uitslag wordt vervolgens begin 2023 gedeeld.

Download hier het aanvraagformulier voor ronde 2 

Hieronder kunt u lezen waarom dichterbij (nog) voorrang heeft en hoe de toetsing en de toekenning verloopt. Ook vindt u de voorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen in het reglement.

Inspiratie Ronde 1
Ter inspiratie kunt u op deze pagina nalezen welke 9 projecten in de eerste ronde een cheque kregen en hoe het nu met die projecten staat. Ook kunt u  beelden van de overhandiging van toen terugkijken.


voedselbos omgevingsfonds centrale gelderland

Sponsoring vanuit het Windpark

Voor de direct omwonenden van Centrale Gelderland heeft ENGIE een omgevingsfonds opgezet. In dit Omgevingsfonds stort ENGIE in lijn met de gedragscode van de NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) jaarlijks een vergoeding op basis van de gerealiseerde elektriciteitsproductie door het windpark. Gedurende de levensduur van de twee windturbines wordt zo ongeveer een kwart half miljoen euro via het omgevingsfonds beschikbaar gesteld. ENGIE heeft besloten om vooruitlopend op de elektriciteitsproductie die begint in tweede helft van 2021, reeds voor de jaren 2020 en 2021 een eenmalige storting van € 20.000 te doen. ENGIE wil dit doen om zo het Omgevingsfonds eerder van start te kunnen laten gaan, en tevens om tegemoet te komen in de mogelijke hinder van de werkzaamheden op het terrein van Centrale Gelderland. Vanaf 2022 zal het budget van het omgevingsfonds dus afhankelijk zijn van de daadwerkelijk productie van  het windpark. In een regulier jaar zal dat ongeveer 20.000 EUR zijn. 

Dichterbij heeft voorrang

Bij het fonds kunnen subsidieaanvragen voor een bijdrage worden ingediend voor en door lokale organisaties met een collectief/groepsbelang.  Denk aan - maar niet beperkt tot - verenigingen, goede doelen en activiteiten door/voor vrijwilligers. In overleg met de klankbordgroep is ENGIE tot het voorstel gekomen om de eerste vijf jaar (en dus de eerste drie aanvraagrondes) een deel van het Waterkwartier (ten noorden van de Industrieweg (S102) en Voorstadlaan; waaronder Batavia/Koningsdaal) en het dorp Weurt (ten noorden van de Van Heemstraweg) voorrang te geven bij de toekenning van de gelden (zie figuur hiernaast).

omgevingsfonds-cg-voorrangsgebied

Effecten meest merkbaar

De reden voor deze keuze is dat de omwonenden uit deze nabije buurten de effecten van de windturbines het meest kunnen ervaren. Na deze vijf jaar mogen bewoners tot 1.800 meter afstand van de windturbines waaronder Weurt, de Oosterhoutsedijk, Lent (ten westen van de spoorlijn) en de Biezen subsidie uit het fonds aanvragen (zie figuur Gebied Omgevingsfonds Centrale Gelderland hiernaast).

omgevingsfonds-cg-gebied

Organisatie en toekenning

Vier vertegenwoordigers uit de omliggende buurten/dorpen en een onafhankelijk persoon bepalen gezamenlijk met een tweejaarlijkse frequentie welke subsidieaanvragen worden toegewezen. Hiervoor zijn duidelijke spelregels en criteria opgesteld (het reglement). Dit reglement is via onderstaande link te openen (downloaden). ENGIE neemt de rol van organisator en toezichthouder op zich. Het omgevingsfonds is in het najaar van 2020 gestart (zoals hierboven beschreven). Begin 2021 zijn de financiële middelen toegekend aan de verschillende initiatieven. De resultaten van de eerste ronde kunt u hieronder nader bekijken. De volgende (tweede) ronde zal in het najaar van 2022 starten (voor de productiejaren 2022 en 2023). Iedereen die aan de voorwaarden voldoet mag een aanvraag indienen. 

Wilt u op de hoogte blijven inzake het Omgevingsfonds? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief of download de app van Windpark De Groene Delta via de App store of de PlayStore.

Links:

- Aanvraagformulier ronde 2

- Ronde 1 - gerealiseerde projecten

- Fondsreglement Omgevingsfonds Centrale Gelderland

- Voorbeeld uitvoeringsovereenkomst 2020

- NWEA Gedragscode 

Bovenstaande gegevens dienen enkel ter informatie.