Hernieuwbaar gas
De Wereld van ENGIE

Hernieuwbare gassen : de groene energie van de toekomst

Hernieuwbare gassen zijn gassen die worden geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, zoals organisch afval, water of elektriciteit. Ze kunnen worden gebruikt als vervanger van aardgas  voor verwarming, koken, transport of industrie. Er zijn verschillende soorten hernieuwbare gassen, zoals:

Biogas: dit is een gas dat wordt gemaakt door organische reststromen, zoals mest of afval uit de agrarische - of zuivelindustrie, te vergisten. Het bestaat vooral uit methaan en koolstofdioxide. Het kan worden opgewaardeerd tot biomethaan of groen gas, een gas dat dezelfde kwaliteit heeft als aardgas.
Synthetisch biomethaan: dit is een gas dat wordt gemaakt door waterstof uit hernieuwbare elektriciteit te combineren met koolstofdioxide uit biogas of andere bronnen. Het heeft dezelfde eigenschappen als biomethaan.
E-fuels: dit zijn vloeibare of gasvormige brandstoffen die worden gemaakt uit waterstof en koolstofdioxide. Ze kunnen worden gebruikt als alternatief voor fossiele brandstoffen in sectoren die moeilijk te vergroenen zijn, zoals de luchtvaart, de scheepvaart of de zware industrie.
Hernieuwbare waterstof: dit is een gas dat wordt gemaakt door water te splitsen in waterstof en zuurstof met behulp van hernieuwbare elektriciteit. Waterstof kan worden gebruikt als brandstof voor voertuigen die zijn uitgerust met een brandstofcel, die waterstof omzet in elektriciteit en water.

Waarom zijn hernieuwbare gassen belangrijk?

Hernieuwbare gassen zijn belangrijk omdat ze verschillende voordelen bieden voor het milieu, de economie en de samenleving. Voor ENGIE zijn ze essentieel om onze ambities te realiseren. Hier zijn enkele redenen waarom hernieuwbare gassen belangrijk zijn:

• Hernieuwbare gassen helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Door hernieuwbare gassen te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen, stoten we minder CO2 uit. Bovendien kunnen we ook de uitstoot van methaan verminderen. Dat is een krachtig broeikasgas, ontstaan door de natuurlijke afbraak van afval.
• Door hernieuwbare gassen te gebruiken, worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Hernieuwbare gassen kunnen worden gemaakt uit lokale en hernieuwbare bronnen, zoals afval, water of elektriciteit.  
• Hernieuwbare gassen kunnen ook bijdragen aan de circulaire economie, waarbij afval wordt gezien als een hulpbron of grondstof in plaats van een last. Door afval te vergisten en het groene gas te gebruiken als aardgas, maken we niet alleen energie, maar kunnen we reststoffen als CO2 en digestaat weer gebruiken als grondstoffen voor industrie en landbouw.

ENGIE: innovatie in hernieuwbare gassen

Bio methaan
ENGIE Research & Development Centre - Gaya platform in Saint-Fons.

ENGIE is een toonaangevende speler op het gebied van hernieuwbare gassen, als leverancier én als producent.

• ENGIE is een toonaangevende producent van groen gas, met meer dan 70 projecten in Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. ENGIE werkt zoveel mogelijk samen met lokale partners voor het vergkrijgen van biologische reststromen; de grondstof voor biogasinstallaties. Het biogas wordt vervolgens opgewaardeerd tot groen gas en geïnjecteerd in het gasnet. ENGIE produceerde in 2023 meer dan 1,2 TWh groen gas, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van 100.000 huishoudens.
• ENGIE is ook betrokken bij de productie van synthetisch biomethaan, met verschillende innovatieve projecten in Europa. Een voorbeeld is het GRHYD-project in Frankrijk, waar ENGIE samenwerkt met andere partners om een installatie te bouwen die waterstof uit hernieuwbare elektriciteit maakt en mengt met aardgas om een hybride gas te vormen. Dit hybride gas wordt vervolgens gedistribueerd naar 100 huishoudens en een openbaar vervoersysteem voor verwarming, koken en transport. Het doel is om de haalbaarheid van deze oplossing te testen en de voordelen ervan te evalueren.
• ENGIE is een belangrijke speler in hernieuwbare waterstof, die een belangrijke energie van de toekomst zou kunnen worden. De Groep is aanwezig over de hele waterstofwaardeketen, van de productie van hernieuwbare energie tot de eindgebruikers. ENGIE werkt aan verschillende projecten op het gebied van hernieuwbare waterstof, zoals HyPSTER in Frankrijk, een project dat de opslag van hernieuwbare waterstof in een zoutcaverne laat zien, HyGreen Provence in Frankrijk, een project dat de productie en het gebruik van hernieuwbare waterstof op grote schaal beoogt, of HyNetherlands in Nederland, een project dat de ontwikkeling van een waterstofcorridor tussen Rotterdam en Noord-Nederland ondersteunt.

De transitie in Nederland

In Nederland zet ENGIE groen gas op de kaart als dé duurzame energiedrager voor 2050. We maken zoveel mogelijk gebruik van lokale biologische reststromen, zoals mest en reststromen uit de agrarische sector of zuivelindustrie. 
In Emmen werken wij aan de ontwikkeling van een groen gas-installatie waar wij naar verwachting vanaf 2026 zo'n 39 miljoen m3 groen gas per jaar kunnen produceren.  

ENGIE North Star