Image

Netbeheerkosten 2024: wat gaat er veranderen?

Netbeheerkosten zijn opgenomen in je energierekening. Elk jaar wordt de hoogte van de netbeheerkosten opnieuw herzien door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zij maken aan het eind van het jaar bekend wat er met de tarieven van komend jaar zal gebeuren. Een verandering in netbeheerkosten is dus van invloed op de hoogte van de energierekening die jij betaalt. In dit artikel lees je wat je kunt verwachten van de netbeheerkosten 2024.

Wat zijn netbeheerkosten?

Netbeheerkosten zijn onderdeel van je energierekening. Elke regio kent zijn eigen netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het aanleggen, onderhouden en beheren van het energienetwerk. Om deze werkzaamheden te kunnen realiseren en energie te kunnen leveren aan huishoudens, is het noodzakelijk om netbeheerkosten in rekening te brengen. Deze kosten betaal je via je energieleverancier en zijn opgenomen in het maandbedrag dat jij betaalt.

Opbouw netbeheerkosten

Ook de netbeheerkosten worden opgebouwd uit verschillende kostenposten. Deze onderdelen bepalen samen de hoogte van de totale netbeheerkosten.

  • Transportkosten. Dit zijn de kosten die worden gemaakt voor het transport van elektriciteit of gas van de productie- of invoerpunten naar de aansluiting van de eindgebruiker. Deze kosten dekken de investeringen, onderhoud en operationele kosten van het netwerk, zoals hoogspanningslijnen, onderstations en gasleidingen.
  • Capaciteitskosten. Deze kosten zijn gebaseerd op de capaciteit van de aansluiting, en ze dekken de kosten voor het beschikbaar houden van de infrastructuur op de gewenste capaciteit. Hoe groter de capaciteit van de aansluiting, hoe hoger de capaciteitskosten.
  • Meetdiensten. Netbeheerkosten omvatten ook de kosten voor het plaatsen en onderhouden van meetapparatuur, zoals elektriciteitsmeters en gasmeters, en het verzamelen en verwerken van meetgegevens.
  • Systeemdiensten. Dit omvat kosten voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van het elektriciteits- en gasnetwerk, evenals kosten gerelateerd aan de integratie van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.
  • Toezicht en regulering. De kosten voor het toezicht op de netbeheerders en de regulering van de sector worden ook in rekening gebracht als onderdeel van de netbeheerkosten.
Bespaar geld

Stijging netbeheerkosten 2024

Er is geen sprake van concurrentie tussen de netbeheerders. De hoogte van de netbeheerkosten wordt bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Elk jaar herziet de ACM de netbeheerkosten en bepalen zij een maximaal tarief voor het komende jaar. De definitieve tarieven voor 2024 zijn nog niet vastgesteld door de ACM, deze worden in december 2023 bekendgemaakt.

Hoewel de definitieve tarieven nog niet zijn vastgesteld, is al wel bekend dat de netbeheerkosten zullen stijgen in 2024 ten opzichte van de netbeheerkosten 2023. Per huishouden kan het bedrag verschillen, maar er kan uitgegaan worden van een stijging van ongeveer € 8 per maand aan netbeheerkosten. Over heel 2024 betekent dit ongeveer een stijging van € 100.

Waarom stijgen de netbeheerkosten?

De netbeheerkosten gaan dus stijgen in 2024. Een terechte vraag is waarom dit duurder moet worden. Dit heeft een reden. Er wordt steeds meer overgestapt van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, omdat dit minder schadelijk is voor milieu en klimaat. Zo wordt aardgas steeds meer vervangen door duurzame alternatieven op elektriciteit. Momenteel is ons net nog niet voldoende ingericht op deze nieuwe manier van energie winnen, waardoor het noodzakelijk is de komende jaren netten uit te breiden en aan te passen. Hier hangt wel een prijskaartje aan. Iedereen die gebruikmaakt van het net draagt daardoor een steentje bij aan het realiseren van deze werkzaamheden door het betalen van de netbeheerkosten.

Stijging energieprijzen en extra ruimte

Niet alleen de uitbreiding van het net is van invloed op de prijsstijging, ook hogere energieprijzen zorgen voor een stijging in netbeheerkosten. Er gaat namelijk altijd een beetje energie verloren wanneer elektriciteit of gas getransporteerd wordt of wanneer energie wordt omgezet van hoogspanning naar laagspanning. Netbeheerders rekenen deze kosten mee in de tarieven die zij hanteren.

In juli 2023 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald dat netbeheerders voldoende ruimte moeten krijgen om te investeren in energietransitie. De netbeheerders ontvangen daardoor meer inkomsten om deze investeringen te doen. De ACM heeft besloten deze extra financiƫle ruimte te spreiden over de komende drie jaar.


Wat betaal ik?

Hoeveel je precies betaalt aan netbeheerkosten in 2024 kun je vinden op de website van jouw netbeheerder. Mocht je twijfelen wie jouw netbeheerder is, kun je dat achterhalen via mijnaansluiting.nl. Klanten van ENGIE zien gemakkelijk hun netbeheerkosten terug in MijnENGIE of de ENGIE-app.