Image
Een duurzaam alternatief voor aardgas

Groen Gas

Met de productie van groen gas helpt ENGIE huishoudens, transport en industrie CO2-neutraal te worden. Dat doen we op veel plaatsen in Europa - ook hier in Nederland.

Waarom is groen gas nodig?

In Nederland wordt hard gewerkt aan de energietransitie, waarbij we van fossiele energiebronnen geleidelijk overstappen op schonere en duurzamere alternatieven. Dat is ook het geval met aardgas. Miljoenen Nederlanders gebruiken nog dagelijks aardgas om te koken en om woningen en kantoren te verwarmen. Groen gas is een van de opties om de rol van aardgas in deze situaties terug te dringen. Bovendien kan groen gas in de vorm van bio-LNG (vloeibaar gemaakt groen gas) de transportsector verduurzamen.

De overheid erkent de belangrijke rol die groen gas speelt in de energietransitie. Daarom komt er onder meer een bijmengverplichting voor de energiesector. Dat betekent dat een bepaald percentage van het gas dat door Nederlandse leidingen stroomt vanaf dat moment groen gas moet zijn. "Een bijmengverplichting heeft een positief effect op de ketensamenwerking en stimuleert energieleveranciers een sleutelrol te spelen in het verbinden van vraag en aanbod. De jaarlijkse doelstelling van de bijmengverplichting gaat niet in hoeveelheid productie van groen gas, maar in de vermeden CO2 uitstoot die zal oplopen van 0,8 Mton in 2026 tot 3,8 Mton CO2-ketenemissiereductie in 2030", aldus minister Jetten in een brief aan de Kamer.

De voordelen van groen gas
Groen gas kan aardgas één op één vervangen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld geen extra aanpassingen nodig in huishoudens – de aansluiting en gasmeter blijven ongewijzigd. Er zijn echter meer redenen waarom groen gas een uitstekend alternatief voor aardgas is.

  • Veilig                                                             De grootschalige productie van groen gas is veilig en gebeurt met moderne technieken.

  • Circulair                                                                                               Groen gas wordt gemaakt van biologische reststromen en ook de reststoffen na gasproductie kunnen worden hergebruikt.

  • Haalbaar                                 Grootschalige productie van groen gas is binnen afzienbare termijn haalbaar.

Hoe wordt groen gas gemaakt?

Aan de basis van groen gas ligt een natuurlijk proces: vergisting. We nemen je stap voor stap mee in het productieproces:

1. Mest en biologische reststromen worden naar een vergister gebracht. Deze bestaan uit onder meer dierlijke mest, graanresten en bietenpuntjes. Alles bij elkaar heet dit feedstock, de grondstof voor biogas.
2. De feedstock wordt in een vergister gestopt en zonder zuurstof verhit tot circa 40 graden Celsius. Dat creëert ideale omstandigheden voor bacteriën, die aan het werk gaan. De feedstock begint te vergisten.
3. Door de vergisting ontstaat biogas, dat wordt opgevangen en via leidingen naar een gasopwerkingsinstallatie wordt gebracht.
4. In de opwerkingsinstallatie wordt het biogas gezuiverd tot het van dezelfde kwaliteit is als aardgas. Nu spreken we van groen gas.
5. Tijdens de transformatie van biogas naar groen gas wordt onder meer CO2 uit het biogas gehaald. Dit kan vervolgens weer gebruikt worden in onder meer de glastuinbouw, waar CO2 een belangrijke grondstof is voor plantgroei.
6. Wat overblijft in de vergister, het digestaat, wordt verwerkt tot meststof voor de landbouw.

Wil je meer weten over hoe groen gas wordt gemaakt? Bekijk deze infographic voor een uitgebreidere uitleg!

Roadmap groen gas

Wist je dat...

groen gas vergister

…Groen gas CO2-neutraal is en de installaties veilig zijn?

De CO2 die tijdens het omzetten van biogas naar groen gas vrijkomt, kan bovendien vloeibaar worden gemaakt voor gebruik in de koelindustrie en glastuinbouw.  De productie van groen gas is veilig en gebeurt met de meest moderne technieken. Er gelden strenge veiligheidsregels in groen gasinstallaties. Bovendien maken professionele installaties gebruik van uitgebreide technische maatregelen om geur te voorkomen, zoals biobedden, chemische luchtwassers .

groengas-aanlevering-truck

…Feedstock aan hoge standaarden moet voldoen?

Alle reststromen moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen, of het nu dierlijke mest betreft, bietenpuntjes, cacaodoppen, of restanten uit de melkindustrie. Er wordt daarom volop gecontroleerd. Zo hebben alle mestvrachtwagens niet alleen monsterzakjes bij zich, maar zijn ze ook uitgerust met automatische monsterapparatuur die niet van buitenaf te beïnvloeden is. Ook op alle andere reststromen worden steekproeven uitgevoerd door de groen gasproducenten zelf, maar ook door instanties als de NVWA. Van alle leveringen wordt bovendien een gedegen administratie bijgehouden en gaan de analyses van alle vrachten naar de RVO.

groengas-graanresten

…We nog veel meer groen gas kunnen maken dan we nu doen?

De groen gasinstallaties van ENGIE zijn zogenaamde co-vergisters. Dat betekent dat 50% tot 70% mest wordt ingevoerd en minimaal 30% aan andere erkende biologische reststromen. Daarbij kun je denken aan gras, graanresten en mais. Momenteel wordt slechts zo’n 5% van de mest in Nederland gebruikt in vergisters.