Image

Garanties van Oorsprong

Hoewel we met elkaar steeds meer groeneelektriciteit opwekken, bevat onze energiemix nog steeds veel grijze elektriciteit. Dat moet ook wel, want er is simpelweg op dit moment nog niet genoeg groene elektriciteit voor alle huishoudens en bedrijven in Nederland. Toch kun je bij energieleveranciers specifiek voor groene elektriciteit kiezen. Maar hoe weet je dan dat je ook echt groene elektriciteit krijgt? Om dit aan te tonen, zijn Garanties van Oorsprong ontwikkeld.

 

 

Wat zijn Garanties van Oorsprong?

Garanties van Oorsprong (GvO’s) – ook wel groencertificaten genoemd – zijn digitale certificaten die aantonen waar, wanneer en hoe elektriciteit is opgewekt. Eén GvO staat voor 1 MWh aan groene elektriciteit en is maximaal één jaar geldig. In Nederland worden deze certificaten uitgegeven door VertiCer (voorheen CertiQ) .

Naast GvO’s kennen we in Nederland ook Certificaten van Oorsprong (CvO’s). Deze hebben dezelfde werking als GvO’s en worden uitgegeven om de herkomst van grijze elektriciteit aan te tonen. Hiermee kunnen energieleveranciers de herkomst van alle geleverde elektriciteit aantonen. Dit wordt ook wel full disclosure genoemd.

VertiCer geeft ook Garanties van Oorsprong uit voor andere duurzame energiedragers zoals groene waterstof en groen gas. Ook hier geldt dat één GvO staat voor 1 MWh aan opgewekte energie.

Zonnepark

Wat maakt elektriciteit groen?

In de Wet milieubeheer en het Besluit Hernieuwbare Energie is vastgelegd waaraan elektriciteit moet voldoen om als groen te worden beschouwd. Belangrijke criteria zijn dat de elektriciteit moet zijn opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en waterkracht, en dat deze gecertificeerd moet zijn met een Garantie van Oorsprong.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze regels en voorschriften in Nederland. Energieleveranciers zijn verplicht jaarlijks transparantie te bieden over de herkomst van de elektriciteit die ze leveren, inclusief de milieu-impact. Dit doen zij in de vorm van een Stroometiket. Hiermee kunnen de ACM, consumenten en bedrijven verschillende energieleveranciers goed met elkaar vergelijken op het gebied van duurzaamheid.

Groen en grijs uit het stopcontact

Op steeds meer dagen in het jaar wordt de complete energiebehoefte in Nederland volledig met hernieuwbare energiebronnen opgewekt. Dit is te danken aan grote investeringen in zonne- en windenergie in de afgelopen jaren. Op andere dagen komt er ook grijs opgewekte elektriciteit uit uw stopcontact. De elektriciteit opgewekt door zowel groene als grijze bronnen, komt namelijk op hetzelfde net. Vergelijk het met een grote regenton die het hele jaar door gevuld wordt met verschillende emmers (energiebronnen). Samen houden ze de ton (het elektriciteitsnet) gevuld.

Hoe meer huishoudens en bedrijven voor groene elektriciteit kiezen, des te meer elektriciteit er uit duurzame bronnen opgewekt moet worden. Dit stimuleert investeringen in nieuwe zonne- en windparken, waardoor er meer ‘emmers’ met hernieuwbare elektriciteit in de regenton gegoten worden. Daarmee daalt uiteindelijk het aandeel elektriciteit opgewekt uit fossiele brandstoffen.

Energiebronnen Nederland 2023 Garanties van Oorsprong ENGIE

Bijdragen aan energietransitie

Hernieuwbare elektriciteit is in Nederland erg populair; steeds meer huishoudens en bedrijven maken de overstap van grijs naar groen. Er is zelfs meer vraag naar hernieuwbare elektriciteit dan dat er in Nederland wordt opgewekt. Er zijn verschillende mogelijkheden bij het kiezen voor groen, ieder met zijn eigen bijdrage aan de energietransitie. 

Grijs vergroenen met GvO's

Europa heeft de doelstellingen voor het opwekken van groene elektriciteit nog niet gehaald. Toch is er is al een overschot aan GvO’s. Dat komt omdat in sommige Europese landen groene elektriciteit zo normaal is, er daar niet omgekeken wordt naar groencertificaten. Bijvoorbeeld in Scandinavische landen, waar vrijwel alle elektriciteit duurzaam wordt opgewekt uit met name waterkrachtcentrales. Deze GvO’s zijn goedkoop over te nemen, omdat het vaak om oude groencertificaten gaat die bijna verlopen. 

Het gaat hier dus niet om het daadwerkelijk om verduurzamen van de elektriciteitsmix. Het is tegenwoordig zelfs gebruikelijk om aan uit het buitenland overgenomen GvO's dezelfde CO2-emissiefactor toe te kennen als die van grijze elektriciteit. Dit komt omdat GvO's uit het buitenland geen bijdrage levert aan de verduurzaming van de elektriciteitsproductie in Nederland. 

Groene elektriciteit van een algemene bron

Hierbij is uw elektriciteit 100% gecertificeerd met Garanties van Oorsprong uit Nederland of ergens anders in Europa. Uw elektriciteitsverbruik wordt dan maandelijks weggestreept tegen de opwek in het afgelopen jaar van verschillende hernieuwbare bronnen. Kiest u bij een leverancier bijvoorbeeld voor Nederlandse zonne-energie, dan wordt uw verbruik weggestreept tegen de opwek van zonneparken in Nederland. Of als u voor Europese windenergie heeft gekozen, dan gebeurt dit tegen de opwek van windparken ergens in Europa.

Groene elektriciteit van een specifieke Nederlandse bron

Uw energieverbruik wordt rechtstreeks gekoppeld aan de opwek van een specifiek zonne- of windpark in Nederland. De elektriciteit is 100% gecertificeerd en u ontvangt de Garantie van Oorsprong-certificaten van deze specifieke bron. U kunt dit maandelijks zelf controleren in uw eigen account bij VertiCer.

Groene elektriciteit van een nieuwe bron

U committeert zich hierbij voor meerdere jaren aan een nieuw te bouwen Nederlands zonne- of windpark. Dit geeft zekerheid voor producenten van duurzame elektriciteit wat resulteert in een voordelig elektriciteitstarief voor de klant. Deze vorm wordt ook wel een Corporate Power Purchase Agreement genoemd en is interessant voor bedrijven die een grote bijdrage willen leveren aan de energietransitie.

Image

Voordelen voor bedrijven

Naast dat het kiezen voor groene elektriciteit bijdraagt aan onze klimaatdoelstellingen, levert het ook nog een aantal zakelijke voordelen op. We zetten ze op een rij:

  • Verlaag uw Scope 2 emissies
    In Scope 2 van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol valt de CO2-uitstoot van de voor u opgewekte elektriciteit. Met 100% groene elektriciteit verlaagt u uw Scope 2-emissies en neemt u een belangrijke stap naar een volledig duurzame bedrijfsvoering.

  • Versterk uw concurrentiepositie
    Steeds meer klanten en andere stakeholders hechten belang aan bedrijven die duurzaam ondernemen. Door te kiezen voor 100% groene elektriciteit kunt u zich van concurrenten onderscheiden. Helemaal als u kiest voor groene elektriciteit van een specifieke Nederlandse bron, waarbij u de mogelijkheid heeft om dit via marketingkanalen te promoten.

  • Verbeter uw prestaties binnen keurmerken
    Met groene elektriciteit uit Nederland voldoet u aan belangrijke eisen van verschillende keurmerken, waardoor uw bedrijf mogelijk in aanmerking komt voor belangrijke certificeringen zoals de CO₂-Prestatieladder, BREEAM en Greenkey.

 

De toekomst van GvO's

Garanties van Oorsprong in zijn huidige vorm bestaan al twintig jaar en spelen al die tijd een belangrijke rol in de energietransitie. Om tot een volledig duurzaam opgewekte energiemix te komen, zijn GvO’s wellicht toe aan vernieuwing.

Daarom werkt de Europese Unie aan een nieuwe vorm van certificering. Hierbij wordt het verbruik van een klant niet weggestreept tegen de maandelijkse of jaarlijkse opwek van een hernieuwbare bron, maar gebeurt dit op uurniveau. Naast zonnepanelen en windmolens kan dit bijvoorbeeld ook duurzaam opgewekte elektriciteit zijn die is opgeslagen in een batterij. Pas dan kunnen we echt zeggen dat iemand 100% van de tijd groene elektriciteit gebruikt. Op dit moment zijn we echter nog niet zover. Gelukkig kunnen we wel al grote stappen zetten om onze klimaatdoelen te behalen door zoveel mogelijk te kiezen voor elektriciteit die is opgewekt uit duurzame bronnen.