Nieuw bestemmingsplan Waal Energie 

Nijmegen
Vanaf 2023 

Op 31 januari 2024 ligt het raadsvoorstel over het bestemmingsplan Waal Energie ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Nijmegen voor. Dit bestemmingsplan is nodig om invulling te kunnen geven aan de ambities uit de gebiedsvisie Waal Energie, welke op 27 november 2019 unaniem door de raad is vastgesteld.

In aanloop naar de besluitvorming heeft ENGIE op woensdag 10 januari ingesproken over het bestemmingsplan. De inspraak en notitie zijn via deze link te zien. Inspraak ENGIE: 38min20

Op woensdag 17 januari is de debatronde in de gemeenteraad over het bestemmingsplan en is tevens inspraak mogelijk. Bekijk hier de agenda van de gemeenteraad op 17 januari.

Waarom is een nieuw bestemmingsplan nodig?
Het huidige bestemmingsplan voorziet enkel in de activiteit van grootschalige energieopwekking van minimaal 500 MW, die door het Rijk verplicht gesteld is. Hieraan zijn geen duurzaamheidseisen verbonden. Een gasgestookte energiecentrale is nu al mogelijk, maar andere (duurzame) activiteiten zijn uitgesloten. Het nieuwe, voorliggende bestemmingsplan voorziet daarentegen wél in duurzaamheidseisen voor de verplichte grootschalige energieopwekking én in de mogelijkheid om andere duurzame activiteiten te realiseren.

Wind en zon zijn niet altijd beschikbaar. Gelet op de toenemende zorg over leveringszekerheid en de landelijke energietransitie is ENGIE in 2023 een onderzoek gestart naar de hybride energiecentrale, aangesloten op het verwachte toekomstige waterstofnetwerk. Het plan is om dit onderzoek in 2024 af te ronden en afhankelijk van de uitkomst verder invulling te geven aan de maatschappelijke opgave voor het realiseren van een betrouwbare duurzame landelijke energievoorziening. De gemeente Nijmegen is sterk afhankelijk van deze landelijke voorziening in het realiseren van de eigen ambitie tot een energie neutrale stad in 2045. 

 

Terrein Waal Energie

De nieuwe naam van het terrein van Centrale Gelderland is Industriepark Waal Energie. Op het terrein is ruimte voor schonere en duurzame acti­viteiten die passen bij deze tijd. Te denken valt aan:

  • Energiestation waar waterstof tanken en e-laden worden gecombineerd
  • Grootschalige energieopslag in batterijen & productie van groene waterstof
  • Grootschalige energie opwekking aangesloten op het waterstofnetwerk NL
  • Duurzame logistiek, watergebonden op- en overslag en maakindustrie
  • Stadsdistributie, schoon en stil vervoer van en naar de binnenstad
  • Nieuwe groene verbinding tussen Nijmegen, Weurt en buitengebied