Image

Op Prinsjesdag 2023 heeft de regering de belastingplannen voor het jaar 2024 gepresenteerd. We hebben de belangrijkste wijzigingen rondom de energiebelasting ten opzichte van 2023 op een rij gezet. Ook de plannen die voor de jaren na 2024 al bekend zijn, kunt u hier teruglezen.

Goed om te weten: in de originele plannen van de regering stonden ook wijzigingen die de Eerste Kamer niet heeft aangenomen. Dat betekent dat deze wijzigingen vooralsnog niet gelden.

Wijzigingen energiebelasting 2024

 • Verhoging energiebelasting gas, verlaging energiebelasting elektriciteit
  Om huishoudens en bedrijven te stimuleren minder gas te verbruiken, verhoogt de overheid de komende jaren de energiebelasting voor gas. Voor elektriciteitsverbruik tot en met 50.000 kWh gaat dit juist wat omlaag. Op deze pagina vindt u de tarieven die in 2024 gelden.
 • Vermindering energiebelasting omhoog
  De vermindering energiebelasting (heffingskorting) is in 2024 met € 28,54 (exclusief btw) gestegen ten opzichte van 2023. In 2023 was de vermindering energiebelasting € 493,27, in 2024 is dit dus € 521,81 (exclusief btw).
 • Nieuwe tariefschijf voor kleinverbruikers
  In 2024 geldt er geen prijsplafond meer voor elektriciteit en gas. Om de mogelijkheid te behouden om huishoudens tegemoet te komen in de hoogte van de energiekosten, heeft de overheid een nieuwe tariefschijf geïntroduceerd. Die geldt voor de eerste 2.900 kWh van het elektriciteitsverbruik en 1.000 m3 van het gasverbruik per aansluiting. Vooralsnog gelden voor deze tariefschijven dezelfde tarieven als de opvolgende schijven.
 • Begunstigden verlaagd tarief energiebelasting tuinders, walstroom en elektrisch vervoer in TAM
  Volgens de Europese wetgeving ontvangen bedrijven die in aanmerking komen voor een verlaagd tarief van energiebelasting een vorm van staatsteun. Wanneer deze steun hoger is dan € 100.000,- per kalenderjaar, wordt dit bedrijf door de RVO opgenomen in het zogenaamde Transparency Aid Module (TAM). Dit is een register waarin alle staatsteunbedragen per onderneming moeten worden opgenomen, zodra dit een drempelbedrag overschrijdt. Energieleveranciers zijn verplicht deze gegevens jaarlijks aan de RVO te verstrekken.
 • Afbouw verlaagd tarief walstroom
  Het verlaagd tarief voor walstroom wordt tussen 2024 en 2032 geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2033 geldt voor walstroom het reguliere energiebelastingtarief.

Wijzigingen 2025 en verder

De overheid heeft ook al maatregelen genomen die na 2024 gelden. We hebben de belangrijkste wijzigingen die vanaf 2025 gelden ook op een rij gezet.

 • Afbouw verlaagd tarief energiebelasting Glastuinbouwsector
  Op dit moment hebben bedrijven in de Glastuinbouwsector recht op een verlaagd tarief voor de energiebelasting op gas. Tussen 2025 en 2035 wordt dit verlaagd tarief geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2035 geldt ook voor deze sector het reguliere energiebelastingtarief. Op de website van de Rijksoverheid vindt u hier meer informatie over.
 • Beperking vrijstelling energiebelasting productie elektriciteit
  Aardgas dat gebruikt wordt voor de productie van elektriciteit, zoals bijvoorbeeld in een Warmte-Kracht-Koppeling (WKK), is op dit moment vrijgesteld van energiebelasting. Tussen 2025 en 2030 wordt deze vrijstelling geleidelijk beperkt. Vanaf 2030 geldt alleen nog een volledige vrijstelling bij een elektrisch rendement van minimaal 60% en voor zover de elektriciteit aan het elektriciteitsnet is geleverd. Hoe lager het rendement, hoe meer energiebelasting er moet worden betaald.
 • Wijziging CO-heffing voor Glastuinbouwsector
  Voor de Glastuinbouwsector wordt per 2025 een CO2-heffing ingevoerd. De prijs per ton CO2 voor deze sector loopt tussen 2025 en 2030 op van € 12,25 naar € 17,70.

Niet aangenomen wijzigingen

In de originele belastingplannen voor 2024 en daarna had de regering nog extra wijzigingen opgenomen. De Eerste Kamer heeft deze wijzigingen niet aangenomen en deze gelden daarom vooralsnog ook niet:

 • Vervallen vrijstellingen voor metallurgische en mineralogische procedés per 2025
  Vanaf 2025 zouden een aantal vrijstellingen vervallen die voornamelijk worden toegepast bij de productie van metaal en bouwmaterialen:
  - elektriciteit die wordt gebruikt voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés;
  - aardgas dat wordt gebruikt voor metallurgische procedés;
  - aardgas dat wordt gebruikt voor mineralogische procedés.
 • Vrijstelling voor gebruik elektriciteit voor productie waterstof via elektrolyse per 2025
  Vanaf 2025 zou een vrijstelling van energiebelasting gelden voor het gebruik van elektriciteit voor de productie van waterstof door middel van elektrolyse.
 • Wijziging CO-heffing voor Industrie en Elektriciteitssector
  Vanaf 2024 zou de minimum CO2-prijs voor de Industrie en de Elektriciteitssector omhoog gaan van € 51,70 per ton CO2 naar € 71,10 per in 2030.