windmolen met vlieger

De omgevingsvergunning is eind januari 2020 aangevraagd. De aanvraag van de omgevingsvergunning voor de realisatie van drie windturbines in Holtum Noord markeert een volgende stap in het project. Hieronder leest u wat de komende stappen in dit proces zijn. Vermeld wordt om welke stap het gaat, hoe lang u heeft om een zienswijze, of later in het proces, beroep in te dienen. De bijbehorende stukken liggen dan ter inzage in het stadskantoor van de gemeente Sittard-Geleen aan de Markt 1 te Geleen en zijn beschikbaar via de website. 
Tijdens de ter inzage legging van de ontwerp omgevingsvergunning wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd waarop u meer informatie kunt krijgen over de omgevingsvergunning. 

Parallel aan dit proces rond de omgevingsvergunning vindt verdere uitwerking van het profijtplan plaats.

 
Onderdeel Datum Termijn inzage Welke rechtsgang?
Aanvraag omgevingsvergunning 23 januari 2020 NVT NVT
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning door
college, vergezeld van ontwerp verklaring
van geen bedenkingen door Raad ter inzage
20 mei t/m
1 juli
6 weken Zienswijze op ontwerp-vergunning vanaf moment publicatie
Lees hier hoe en waar u een zienswijze indient
Definitieve besluit omgevingsvergunning door college en definitieve verklaring van geen bedenkingen door Raad Medio september 6 weken Beroep