Het windpark

Project onder voorwaarden
Het voornemen bestaat om op bedrijventerrein Holtum-Noord een kleinschalig windmolenpark te realiseren. Na onderzoek door ENGIE naar de haalbaarheid van dit windpark hebben zij een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Sittard-Geleen. In oktober 2020 heeft de gemeente vergunning verleend voor de bouw van drie windmolens. De SDE subsidie is toegekend op 12 maart 2021.

Voorwaarden
De gemeente Sittard-Geleen stelt een aantal belangrijke voorwaarden aan een windpark op bedrijventerrein Holtum-Noord. Het windpark moet voordeel opleveren voor direct omwonenden. Dit is verder uitgewerkt in het profijtplan dat op dit moment onderdeel is van het opstellen van omgevingsafspraken. Uiteraard moeten de windmolens ook voldoen aan alle wettelijke eisen.

windmolen met boom

Route tot nu
De gemeente Sittard-Geleen heeft in 2018 samen met de Provincie Limburg en ontwikkelaar ENGIE Energie Nederland een intentieovereenkomst getekend. Hierin spreken de partijen het voornemen uit om op bedrijventerrein Holtum-Noord een klein windmolenpark van drie windmolens te realiseren. Om dit proces zorgvuldig en met respect voor de omgeving te doorlopen, is een omgevingsmanager aangesteld, die de omgeving actief informeert, hoort en betrekt. Heeft u vragen of gaat u graag met omgevingsmanager Mirjam Roorda-Knape in gesprek? Neem gerust contact met haar op.

Infosheet
Lees ook de infosheet 'Windpark Holtum-Noord in vogelvlucht'. Hierin staat meer informatie over o.a. locatie, geluid, slagschaduw en de duurzaamheidsopgave van de gemeente. Parallel aan de gesprekken over het profijtplan, zijn de voorbereidingen getroffen voor de vergunningaanvraag. We hebben de . Hierin staat meer informatie over o.a. locatie, geluid, slagschaduw en de duurzaamheidsopgave van de gemeente. Parallel aan de gesprekken over het profijtplan, zijn de voorbereidingen getroffen voor de vergunningaanvraag. We hebben de belangrijkste stappen in het proces van het voorgenomen windpark voor u op een rij gezet. van het voorgenomen windpark voor u op een rij gezet.

Aanmeldnotitie 
Vooruitlopend op de aanvraag van de omgevingsvergunning, heeft ENGIE bij Gemeente Sittard-Geleen een aanmeldnotitie ingediend. Het signaal dat omwonenden zorgen hebben over het cumulatieve geluidsniveau in het gebied neemt de gemeente ter harte. Ook de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), die de aanmeldnotitie in opdracht van de gemeente heeft beoordeeld, geeft aan dat het wenselijk is te kiezen voor een windturbine type waarbij het geluidsniveau wordt beperkt. Een gelijkluidend advies is ontvangen van de GGD Zuid-Limburg. De gemeente geeft gehoor aan dit advies door in de vergunning een doelvoorschrift op te nemen voor geluid dat 2 dB lager is dan de wettelijke norm. Hiermee wordt gezorgd dat zoveel mogelijk de best beschikbare technieken worden gebruikt.

Adviezen RUD en GGD
Advies RUD ZL aanmeldnotitie
Advies GGD-ZL

MER 
De RUD oordeelt ook dat het plan geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Een milieueffectrapportage (MER) is dan ook niet nodig, aldus de RUD. Het College van B&W heeft op 21 januari 2020 besloten dit advies over te nemen. Aansluitend heeft ENGIE de daadwerkelijke vergunningaanvraag eind januari 2020 ingediend. Daarmee start ook de formele procedure om te komen tot realisatie van het beoogde windpark.

Vergunning verleend
In de raadsvergadering van 8 oktober 2020 is door de raad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning voor Windpark Holtum-Noord voor de realisatie van drie windturbines. Hierdoor is de volgende stap gezet in het proces.

Parallel aan bovengenoemd proces, loopt het participatietraject met de omwonenden en bedrijven. In dit traject kunnen bewoners en bedrijven meedenken over de verdere uitwerking van het profijtplan en de omgevingsafspraken.


Met vragen kunt u terecht bij omgevingsmanager Mirjam Roorda-Knape of projectleider Edwin Gerrmann (14 046) of via windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl