Image

Om duurzaam te handelen, moeten we bewuste, eerlijke keuzes maken, die zoveel mogelijk recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen. Integriteit is een thema dat om blijvende aandacht vraagt en is een absolute randvoorwaarde voor onze dienstverlening. Wij werken vanuit een gestructureerde en integrale aanpak. Zo zijn onze visie, normen en waarden vastgelegd in onze bedrijfscode en besteden we op vele manieren aandacht aan het onderwerp binnen de organisatie.

Image

Onze ambitie

Een integriteitscultuur waarin men open is over integriteit en elkaar bewust helpt bij integer handelen. ENGIE-medewerkers zijn zich bewust van de normen en waarden. ENGIE handhaaft haar beleid en is hierop aanspreekbaar. 

ENGIE gebruikt het Stimuleringskader Integere Organisaties van het Centre for Organisational Integrity als handvat om integriteitsmanagement in te richten. Jaarlijks stellen we een integriteit management programma op, waarin we bepalen waar we staan, waar we naartoe willen en welke acties nodig zijn om daar te komen.

In 2021 wordt verder gewerkt aan het versterken van het netwerk van integriteitsambassadeurs. De ambassadeurs worden getraind en begeleid en werken gezamenlijk aan het verder verankeren van integer handelen binnen ons bedrijf. In combinatie met de in 2021 vernieuwde training Integriteit op Tafel, waarbij we een groot aantal collega’s op verschillende manieren kennis laten maken met integriteit binnen ENGIE en trainen op dit onderwerp, is de doelstelling voor 2021 om de bewustwording rondom dit thema met deze twee voorbeeldactiviteiten sterk gestimuleerd.

Zo werken wij aan integriteit

Self assessment Integriteit

Jaarlijks wordt een interne self assessment en  een periodieke audit vanuit de ENGIE Groep gehouden. Ieder ENGIE-bedrijf wordt daarin getoetst op de algemeen geldende integriteitsmaatregelen van de ENGIE Groep. Het beleid is duidelijk: zero tolerance, met name op het vlak van fraude en corruptie. Plus een absolute verbintenis op het vlak van het respecteren van de ethische regels van de landen waarin we actief zijn en de regels die we zelf hebben vastgelegd. In aanvulling daarop is een preventieve integriteitsscan ontwikkeld voor ENGIE Services NL. De integriteitsscan is opgezet om bewustzijn te creëren over integer handelen bij medewerkers en biedt inzicht in de integriteitsrisico’s op een werklocatie en beoordeelt in hoeverre deze voldoende worden beheerst

Integriteit op Tafel

Al geruime tijd verzorgt ENGIE de training ‘Integriteit op tafel’, om integriteit concreet te maken op de werkvloer. De training is de afgelopen jaren elk jaar aan een groep leidinggevenden gegeven zodat zij vanuit hun rol deze kennis weer konden delen met hun teamleden. In 2020 zijn 28 leidinggevenden getraind en 18 namen deel aan de verdiepingsdag. In 2021 is de aanpak en de training vernieuwd. De training is opgesplitst in een basismodule waarin algemene kennis en kunde over het onderwerp wordt gedeeld in een online setting. Daarnaast is er een expertmodule waarbij de deelnemers specifieke training krijgen in vaardigheden om integriteitsdilemma’s op te kunnen lossen, gesprekken te voeren over dilemma’s en hoe je het onderwerp bespreekbaar kunt maken. Naast deze training zijn er voor alle medewerkers e-learningmodules beschikbaar over uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan fraude en integriteit, bijvoorbeeld over de klokkenluidersprocedure en de geschenkenregeling.

Awareness programma

Door het jaar heen  worden diverse activiteiten uitgevoerd, gericht op awareness rondom integer handelen en lokale ondersteuning. Door middel van challenges dagen wij onze medewerkers met praktijk opdrachten uit om integriteit te bespreken. In de zomerperiode wordt een summer school georganiseerd, gericht op het stimuleren van deelname aan interne e-learnings en communicatie over de regelingen. In het najaar wordt integriteit bij onze medewerkers onder de aandacht gebracht door middel van toolboxen waarin informatie wordt gedeeld over integriteit over de richtlijnen en handvaten worden gedeeld om in de praktijk om te gaan met dilemma’s.